LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LẮK       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC                               Độc lập – Tự do –Hạnh Phúc                                                                                    Cư M’gar ngày 1 tháng 7 năm 2020   LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT -2020   Ngày Buổi Bài thi/Môn thi Thành phần của bài thi tổ hợp Thời gian Làm bài Giờ phát đề cho thí [...]