Nguyễn Quốc Khánh
 • Nguyễn Quốc Khánh
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thu Đảng bộ - Hiệu trưởng
 • 1961
Nguyễn An Sơn
 • Nguyễn An Sơn
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 1964
Thái Thị Toàn
 • Thái Thị Toàn
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 1965
Nguyễn Xuân Hải
 • Nguyễn Xuân Hải
 • Ban Giám Hiệu
 • UV BCH Đảng bộ - Phó Hiệu trưởng
 • 1976