LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LẮK       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC                               Độc lập – Tự do –Hạnh Phúc

                                                                                   Cư M’gar ngày 1 tháng 7 năm 2020

 

LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT -2020

 

Ngày Buổi Bài thi/Môn thi

Thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian

Làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
THỨ BA

07/07/2020

SÁNG Ngữ Văn 120 phút 7 giờ 30 7 giờ 35
CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
 

THỨ TƯ

 

08/07/2020

 

 

 

SÁNG

 

KHTN

Vật lí 50 phút 7 giờ 30 7 giờ 35
Hóa học 50 phút 8 giờ 30 8 giờ 35
Sinh học 50 phút 9 giờ 30 9 giờ 35
 

KHXH

Lịch sử 50 phút 7 giờ 30 7 giờ 35
Địa lí 50 phút 8 giờ 30 8 giờ 35
GDCD 50 phút 9 giờ 30 9 giờ 35
CHIỀU Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30

 

                                                                                 KT/HIỆU TRƯỞNG

                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                     Nguyễn An Sơn