THÔNG BÁO HỌC SINH NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG TRÁNH DỊCH COVID-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

THEO CÔNG VĂN SỐ 316 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK : KỂ TỪ NGÀY THỨ SÁU 20/03/2020 TOÀN BỘ HỌC SINH THPT VA GDTX NGHỈ HỌC CHO ĐẾN KHI NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO MỚI. HS VÀ GV THƯỜNG XUYÊN THEO DÕI THÔNG BÁO TRÊN WEB SITE ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN

TẢI VỀ XEM