LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

LỊCH  KIỂM TRA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2019-2020
THỨ NGÀY BUỔI Môn K.tra Giờ
Phát đề
Giờ Bắt đầu
làm bài
Thời gian
Làm bài
LỚP
SÁU 20/12/2019 SÁNG Ngữ văn 7 giờ 25 7 giờ 30 90 phút 12
Tiếng Anh 9 giờ 30 9 giờ 35 45 phút 12
CHIỀU Toán 13 giờ 25 13 giờ 30 90 phút 12
BẢY 21/12/2019 SÁNG Ngữ văn 7 giờ 25 7 giờ 30 90 phút 10
CHIỀU Ngữ văn 13 giờ 25 13 giờ 30 90 phút 11
HAI 23/12/2019 SÁNG KHTN 7 giờ 25 7 giờ 30 45 phút/môn 12
CHIỀU Toán 13 giờ 25 13 giờ 30 90 phút 10
Tiếng Anh 15 giờ 25 15 giờ 30 45 phút 10
BA 24/12/2019 SÁNG KHXH 7 giờ 25 7 giờ 30 45 phút/môn 12
CHIỀU Toán 13 giờ 25 13 giờ 30 90 phút 11
Tiếng Anh 15 giờ 25 15 giờ 30 45 phút 11
25/12/2019 SÁNG KHTN 7 giờ 25 7 giờ 30 45 phút/môn 10
CHIỀU KHTN 13 giờ 25 13 giờ 30 45 phút/môn 11
NĂM 26/12/2019 SÁNG KHXH 7 giờ 30 7 giờ 35 45 phút/môn 10
CHIỀU KHXH 13 giờ 30 13 giờ 35 45 phút/môn 11
Ghi chú: 1) Giám thị và Học sinh có mặt tại phòng thi trước giờ làm bài 30 phút
2) Tác phong vào phòng thi dồng phục như đi học bình thường