Nguyễn Việt Cường
 • Nguyễn Việt Cường
 • Tổ Vật lý
 • Bí Thư Đoàn Trường
 • 1987
Trương Trung Thành
 • Trương Trung Thành
 • Tổ Vật lý
 • UVBTV Đảng Bộ - Chủ tịch Công Đoàn - Tổ trưởng CM
 • 1977
Phạm Thị Ngọc Ánh
 • Phạm Thị Ngọc Ánh
 • Tổ Vật lý
 • Giáo viên
 • 1989
Đặng Quốc Cường
 • Đặng Quốc Cường
 • Tổ Vật lý
 • Tổ phó
 • 1982
Nguyễn Định
 • Nguyễn Định
 • Tổ Vật lý
 • Giáo viên
 • 1986
Vũ Đình Hiệp
 • Vũ Đình Hiệp
 • Tổ Vật lý
 • Giáo viên
 • 1985
Hoàng Văn Hoàn
 • Hoàng Văn Hoàn
 • Tổ Vật lý
 • Giáo viên
 • 1978
Cao Thị Thanh Hương
 • Cao Thị Thanh Hương
 • Tổ Vật lý
 • Giáo viên
 • 1984
Phạm Thị Như Tâm
 • Phạm Thị Như Tâm
 • Tổ Vật lý
 • Giáo viên
 • 1984
Đoàn Thị Kim Tiến
 • Đoàn Thị Kim Tiến
 • Tổ Vật lý
 • Giáo viên
 • 1985
Trần Văn Thà
 • Trần Văn Thà
 • Tổ Vật lý
 • Giáo viên
 • 1981