Vũ Thị Lạng
 • Vũ Thị Lạng
 • Tổ Văn Phòng
 • Kế toán
 • 1985
Hoàng Thị Thảo
 • Hoàng Thị Thảo
 • Tổ Văn Phòng
 • NV Y tế
 • 1988
Hoàng Thị Thắm
 • Hoàng Thị Thắm
 • Tổ Văn Phòng
 • Thư viện
 • 0947506259
 • 1987
Lê Thị Ngọc Trang
 • Lê Thị Ngọc Trang
 • Tổ Văn Phòng
 • NV Thiết bị
 • 1987
Lê Thị An
 • Lê Thị An
 • Tổ Văn Phòng
 • Văn Thư - Thủ Quỹ
 • 1991