Bùi Mai Cảnh
 • Bùi Mai Cảnh
 • Tổ Tin học
 • Tổ trưởng
 • 1981
Trần Công Toàn
 • Trần Công Toàn
 • Tổ Tin học
 • Giáo viên
 • 1978
Nguyễn Đình Tuấn
 • Nguyễn Đình Tuấn
 • Tổ Tin học
 • Giáo Viên
 • 1985
Nguyễn Thị Thùy Trang (Tin)
 • Nguyễn Thị Thùy Trang (Tin)
 • Tổ Tin học
 • 1987