Phạm Thị Thùy Trang
 • Phạm Thị Thùy Trang
 • Tổ Sử - GDCD
 • UV BCH Đảng bộ-Tổ trưởng CM
 • 1975
Quách Công Quyền
 • Quách Công Quyền
 • Tổ Sử - GDCD
 • Tổ Phó CM
 • 1980
Phan Văn Thương
 • Phan Văn Thương
 • Tổ Sử - GDCD
 • UVBCH Đảng Bộ - Phó chủ tịch Công Đoàn - Tổ Phó tổ TV - CN
 • 1981
Nguyễn Thị Lương
 • Nguyễn Thị Lương
 • Tổ Sử - GDCD
 • Giáo viên
 • 1983
Trần Hữu Khanh
 • Trần Hữu Khanh
 • Tổ Sử - GDCD
 • Giáo viên
 • 1983
Dương Văn Tuấn
 • Dương Văn Tuấn
 • Tổ Sử - GDCD
 • Giáo viên
 • 1978
Lê Văn Tuyên
 • Lê Văn Tuyên
 • Tổ Sử - GDCD
 • Giáo viên
 • 1982