Lưu Thị Huyền
 • Lưu Thị Huyền
 • Tổ Ngữ Văn
 • UVBCH Đảng Bộ - Tổ trưởng CM
Trần Thị Thanh
 • Trần Thị Thanh
 • Tổ Ngữ Văn
 • Giáo viên
Nguyễn Thị Kim Dung
 • Nguyễn Thị Kim Dung
 • Tổ Ngữ Văn
 • Giáo viên
 • 1977
Nguyễn Xuân Hải
 • Nguyễn Xuân Hải
 • Tổ Ngữ Văn
 • UVBCH Đảng bộ - Phó Hiệu trưởng
 • xuanhai.lht@gmail.com
 • 1976
Trần Văn Thương
 • Trần Văn Thương
 • Tổ Ngữ Văn
 • TKHĐ
 • 1977
Trịnh Thị Dư
 • Trịnh Thị Dư
 • Tổ Ngữ Văn
 • Giáo viên
 • 1984
Bùi Duy Hiếu
 • Bùi Duy Hiếu
 • Tổ Ngữ Văn
 • Giáo viên
 • 1978
Phạm Thị Quỳnh Hoa
 • Phạm Thị Quỳnh Hoa
 • Tổ Ngữ Văn
 • Giáo viên
 • 1982
Đinh Thị Thanh Hương
 • Đinh Thị Thanh Hương
 • Tổ Ngữ Văn
 • Giáo viên
 • 1978
Tô Thị Linh
 • Tô Thị Linh
 • Tổ Ngữ Văn
 • Giáo viên
 • 1984
Trương Thị Nguyệt Minh
 • Trương Thị Nguyệt Minh
 • Tổ Ngữ Văn
 • UV BCH công đoàn -Giáo viên
 • 1980
H’Mluen Niê
 • H’Mluen Niê
 • Tổ Ngữ Văn
 • Giáo viên
 • 1985
Trương Thị Thanh Tuyền
 • Trương Thị Thanh Tuyền
 • Tổ Ngữ Văn
 • Giáo viên
 • 1981
Nguyễn Thị Kim Tuyết
 • Nguyễn Thị Kim Tuyết
 • Tổ Ngữ Văn
 • Giáo viên
 • 1981
Ngô Thị Việt Huệ
 • Ngô Thị Việt Huệ
 • Tổ Ngữ Văn
 • Giáo viên
 • 1981