Văn Thị Bạch Giang
 • Văn Thị Bạch Giang
 • Tổ Ngoại ngữ
 • UV BCH Đảng bộ-Tổ trưởng CM
Bùi Thị Ngọc Thủy
 • Bùi Thị Ngọc Thủy
 • Tổ Ngoại ngữ
 • UVBCH Công đoàn -Tổ trưởng TV-CN
 • 1970
Ngô Thị Thanh Vân
 • Ngô Thị Thanh Vân
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • 1983
Lương Hiền Bảo Thanh
 • Lương Hiền Bảo Thanh
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Phó bí thư Đoàn Trường
 • 1990
Nguyễn Thị Thùy Trang
 • Nguyễn Thị Thùy Trang
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • 1987
Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • 1983
Trương Thị Hồng Hạnh
 • Trương Thị Hồng Hạnh
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • 1980
Huỳnh Hồng Đức
 • Huỳnh Hồng Đức
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • 1969
Đặng Thị Duy Loan
 • Đặng Thị Duy Loan
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • 1984
Đỗ Thị Loan
 • Đỗ Thị Loan
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • 1981
Nguyễn Đức Toàn
 • Nguyễn Đức Toàn
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • 1976
Nguyễn Minh Đức Thuận
 • Nguyễn Minh Đức Thuận
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Tổ Phó
 • 1985