Phạm Ngọc Huệ
 • Phạm Ngọc Huệ
 • Tổ Hóa học
 • Tổ trưởng
 • 1978
Nguyễn Xuân Giang
 • Nguyễn Xuân Giang
 • Tổ Hóa học
 • Giáo Viên
 • 1981
Phạm Văn Vinh
 • Phạm Văn Vinh
 • Tổ Hóa học
 • Tổ Phó
 • 1984
H’ Nhương Kbuôr
 • H’ Nhương Kbuôr
 • Tổ Hóa học
 • UVBCH Công Đoàn
 • 1987
Phan Trung Nam
 • Phan Trung Nam
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • 1986
Y Măc Niê
 • Y Măc Niê
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • 1980
Phạm Thị Nhi
 • Phạm Thị Nhi
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • 1986