Biện Anh Tuấn
 • Biện Anh Tuấn
 • Tổ Địa lý
 • UVBCH Đảng bộ- Tổ trưởng CM
 • 1983
Trần Tử Nam
 • Trần Tử Nam
 • Tổ Địa lý
 • Giáo Viên
 • 1986
Hồ Thị Thủy
 • Hồ Thị Thủy
 • Tổ Địa lý
 • Giáo viên
 • 1983
Bùi Thị Thúy
 • Bùi Thị Thúy
 • Tổ Địa lý
 • Giáo viên
 • 1986
Lê Trần Thảo Sương
 • Lê Trần Thảo Sương
 • Tổ Địa lý
 • Giáo viên
 • 1985
Nguyễn Thị Khuyên
 • Nguyễn Thị Khuyên
 • Tổ Địa lý
 • Giáo viên
 • 1986