Nguyễn Việt Cường
 • Nguyễn Việt Cường
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Bí Thư Đoàn Trường
 • 1987
Đậu Ngọc Tình
 • Đậu Ngọc Tình
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Phó bí thư Đoàn Trường
 • 1982
Lương Hiền Bảo Thanh
 • Lương Hiền Bảo Thanh
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Phó bí thư Đoàn Trường
 • 1990