TS Phan Nhật Khánh
 • TS Phan Nhật Khánh
 • BCH Đảng Bộ
 • Hiệu Trưởng - Bí Thư Đảng Bộ
 • dr.phannhatkhanh@gmail.com
 • 1982
Lưu Thị Huyền
 • Lưu Thị Huyền
 • BCH Đảng Bộ
 • UVBCH Đảng Bộ - Tổ trưởng CM
Trương Trung Thành
 • Trương Trung Thành
 • BCH Đảng Bộ
 • UVBTV Đảng Bộ - Chủ tịch Công Đoàn - Tổ trưởng CM
 • 1977
Trần Cao Nguyên
 • Trần Cao Nguyên
 • BCH Đảng Bộ
 • UVBCH Đảng bộ-Tổ trưởng CM
 • 1986
Biện Anh Tuấn
 • Biện Anh Tuấn
 • BCH Đảng Bộ
 • UVBCH Đảng bộ- Tổ trưởng CM
 • 1983
Nguyễn Xuân Hải
 • Nguyễn Xuân Hải
 • BCH Đảng Bộ
 • UVBCH Đảng bộ - Phó Hiệu trưởng
 • xuanhai.lht@gmail.com
 • 1976
Phan Văn Thương
 • Phan Văn Thương
 • BCH Đảng Bộ
 • UVBCH Đảng Bộ - Phó chủ tịch Công Đoàn - Tổ Phó tổ TV - CN
 • 1981