Trương Trung Thành
 • Trương Trung Thành
 • BCH Công Đoàn
 • UVBTV Đảng Bộ - Chủ tịch Công Đoàn - Tổ trưởng CM
 • 1977
Bùi Thị Ngọc Thủy
 • Bùi Thị Ngọc Thủy
 • BCH Công Đoàn
 • UVBCH Công đoàn -Tổ trưởng TV-CN
 • 1970
Phan Văn Thương
 • Phan Văn Thương
 • BCH Công Đoàn
 • UVBCH Đảng Bộ - Phó chủ tịch Công Đoàn - Tổ Phó tổ TV - CN
 • 1981
H’ Nhương Kbuôr
 • H’ Nhương Kbuôr
 • BCH Công Đoàn
 • UVBCH Công Đoàn
 • 1987
Phan Thanh Thuận
 • Phan Thanh Thuận
 • BCH Công Đoàn
 • UVBCH Công Đoàn - Tổ Phó CM
 • 1975