DANH SÁCH BCH ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM NHIỆM KỲ 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Stt Họ và tên Năm sinh Dân tộc Nam/ Nữ Chi đoàn Đảng/

đoàn

Chức danh
1 Hoàng Nam Giang 1979 Kinh Nam CĐGV Đảng viên Bí thư
2 Lương Hiền Bảo Thanh 1990 Thái Nữ CĐGV Đoàn viên Phó BT
3 Y Mới Ksơr 1987 Kinh Nam CĐGV Đảng viên BTV
4 Nguyễn Xuân Giang 1982 Kinh Nam CĐGV Đảng viên BTV
5 Đặng Quốc Cường 1982 Kinh Nam CĐGV Đảng viên BTV
6 Nguyễn Đại Cao Nguyên 2000 Kinh Nam 12A6 Đoàn viên BTV
7 Nguyễn Quốc Sỹ 2001 Kinh Nam 11A1 Đoàn viên BTV
8 Trần Cao Nguyên 1986 Kinh Nam CĐGV Đảng viên UV BCH
9 Hoàng Ngọc Hiệp 1985 Kinh Nam CĐGV Đoàn viên UV BCH
10 Nguyễn Việt Cường 1987 Ê đê Nam CĐGV Đảng viên UV BCH
11 Trịnh Thị Hương Sen 1991 Kinh Nữ CĐGV Đoàn viên UV BCH
12 Trịnh Thị Như Phương 2000 Kinh Nữ 12A9 Đoàn viên UV BCH
13 Bùi Hà Yền Nhi 2001 Kinh Nữ 11A4 Đoàn viên UV BCH
14 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 2002 Kinh Nữ 10A2 Đoàn viên UV BCH
15 Lê Nguyễn Minh Phong 2002 Kinh Nam 10A4 Đoàn viên UV BCH